درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از استافیلوکوک ها با آزاد کردن مواد خارج سلولی چسبناک (گلیکوکالیکس) امکان اتصال به لوازم پلاستیکی و فلزی (اندام های مصنوعی) را پیدا می نماید؟

1 ) اپیدرمیدیس
2 ) اینترمدیوس
3 ) ساپروفیتیکوس
4 ) طلایی