درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در کدام یک از موارد زیر دخالت بارز دارد؟

1 ) مسمومیت غذایی
2 ) سندرم شوک توکسیک
3 ) عفونت ادراری در بانوان جوان
4 ) اندوکاردیت ناشی از آلودگی وسایل پزشکی و پروتزها