درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مسوول اصلی سندرم پوسته ای شدن اپیدرم (scalded skin syndrome) کدام سم از استافیلوکوک طلایی است؟

1 ) سم اگزفولیاتیو
2 ) سم لوکوسیدین
3 ) سم اریتروژن
4 ) انتروتوکسین