درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از فاکتورهای زیر مانع از انتشار باکتری استافیلوکوک در بافتهای بدن انسان می شود؟

1 ) استافیلوکیناز
2 ) کواگولاز
3 ) هیالورونیداز
4 ) همولایزین