درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


هاپتن ماده ای است که می تواند:

1 ) به تنهایی با آنتی بادی اتصال یابد
2 ) به تنهایی موجب فعال شدن سیستم کمپلمان گردد
3 ) به تنهایی موجب تولید آنتی بادی متصل گردد
4 ) با پیوند کووالانس با آنتی بادی متصل گردد