درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


شایعترین بیماری ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) مسمومیت های غذایی
2 ) مننژیت های دوره نوزادی
3 ) اورتریت های غیر گونوکوکی
4 ) پنومونی های آتیپیک