درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مسمومیت غذایی ایجاد شده توسط استاف اورئوس در نتیجه تولید کدام ماده زیر است؟

1 ) همولایزین
2 ) توکسین کشنده
3 ) انتروتوکسین
4 ) لوکوسیدین