درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل سندروم شوک توکسیک کدام یک از باکتری های زیر است؟

1 ) استافیلوکوک طلایی
2 ) استرپتوکوک پنومونیه
3 ) بروسلا ملی تنسیس
4 ) پروتئوس وولگاریس