درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام جملات زیر در مورد پروتئین A استافیلوکوکوس اورئوس صحیح است بجز:

1 ) اتصال به قسمت Fc مولکول IgG بطور غیر اختصاصی
2 ) لیز گلبولهای قرمز
3 ) داشتن خاصیت ضد فاگوسیتوز
4 ) تخریب پلاکت