درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سموم زیر از استافیلوکوک طلایی ترشح می گردد و در سندرم فلسی شدن پوست (sss) در گیر می باشد؟

1 ) exfoliative toxin
2 ) enterotoxine
3 ) leukocidin
4 ) hemolysin