درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سموم استافیلوکوکوس اورئوس لیز کننده گرم - سرد(hot - cold lysis) لقب گرفته است؟

1 ) toxic shock syndrome toxin I
2 ) B - hemolys
3 ) leukocidin
4 ) exfoliative toxin