درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از یک بیمار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مولد پنی سیلیناز جدا شده است کدام یک از آنتی بیوتیکهای زیر جهت درمان توصیه می شود؟

1 ) پنی سیلین V
2 ) کلوگزاسیلین
3 ) پنی سیلین G
4 ) آمپی سیلین