درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم عمل و حساسیت آزمایش کواگولاز روی لام چه تفاوتی با مکانیسم عمل و حساسیت آزمایش کواگولاز در داخل لوله دارد؟

1 ) مکانیسم عمل متفاوت و حساسیت یکسان
2 ) مکانیسم عمل متفاوت و حساسیت متفاوت
3 ) مکانیسم عمل یکسان و حساسیت متفاوت
4 ) مکانیسم عمل یکسان و حساسیت یکسان