درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


این فاکتور فقط در استافیلوکوک طلایی وجود دارد و در سایر استافیلوکوک ها مشاهده نشده است؟

1 ) پروتئین M
2 ) لیپوتیکوئیک اسید
3 ) تیکوئیک اسید
4 ) پروتئین A