درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


توسط کدام آزمایش استافیلوکوک طلایی از استافیلوکوک سفید تفکیک می شود؟

1 ) کواگولاز
2 ) کاتالاز
3 ) فسفاتاز
4 ) اکسیداز