درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ادجوانت ها (Adjuants) چه موادی هستند؟

1 ) جز ساختمانی آنتی ژن هستند
2 ) جز ساختمانی هاپتن هستند
3 ) قدرت ایمنی زایی  آنتی ژن را افزایش می دهند
4 ) قدرت ایمنی زایی هاپتن را افزایش می دهند