درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


استافیلوکوک طلایی دارای کدام ویژگی است؟

1 ) کاتالاز منفی - کواگولاز منفی - پروتئین A منفی
2 ) کاتالاز مثبت - کواگولاز منفی - پروتئین A منفی
3 ) کاتالاز منفی - کواگولاز مثبت - پروتئین A مثبت
4 ) کاتالاز مثبت - کواگولاز مثبت - پروتئین A مثبت