درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایشی که جهت بررسی حضور فاکتور جمع کننده (clumping factor) در استافیلوکوک طلایی در آزمایشگاههای تشخیصی کاربرد دارد کدام است؟

1 ) کواگولاز روی لام
2 ) کواگولاز داخل لوله
3 ) کاتالاز
4 ) DNase