درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام استافیلوکوک بیشترین زمینه مسمومیت غذایی را ایجاد می کند؟

1 ) اپیدرمیدیس
2 ) ارئوس
3 ) ساپروفیتیکوس
4 ) همولیتیکوس