درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در صورت مثبت بودن مالتوز و منفی شدن کواگولاز توسط استافیلوکوک کدام آزمایش برای تشخیص قطعی مناسب تر است؟

1 ) DNase
2 ) فاژ تایپینگ
3 ) فعالیت لیپاز
4 ) تخمیر لاکتوز