درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آزمایشهای زیر برای تشخیص استافیلوکوک بیماری زا بکار گرفته می شود؟

1 ) آنتی استرپتولایزین O
2 ) اکسیداز
3 ) کواگولاز
4 ) کاتالاز