درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پروتئین A استافیلوکوک طلایی دارای کدام یک از خواص زیر است؟

1 ) خاصیت سیتولیتیکی علیه گلبولهای سفید
2 ) خاصیت سیتولیتیکی علیه گلبول قرمز
3 ) خاصیت ضد فاگوسیتی و ضد کمپلمانی
4 ) خاصیت عدم اتصال به IgG