درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بخشی از مولکول آنتی بادی که به طور اختصاصی بر روی آنتی ژن متصل می گردد چه نام دارد؟

1 ) آلوتیپ
2 ) ایزوتیپ
3 ) قسمت FC
4 ) پاراتوپ