درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای تعیین ابتلای جنین به یک بیماری عفونی سنجش آنتی بادی در خون بند ناف از کدام کلاس از ایمونوگلوبولین ها ضروری است؟

1 ) IgD
2 ) IgM
3 ) IgG2
4 ) IgE