درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ایمونوگلوبولین های زیر کمپلمان را در راه کلاسیک فعال نمی نماید؟

1 ) IgG1
2 ) IgG2
3 ) IgG3
4 ) IgG4