درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


درچه صورت برضد هاپتن تولید آنتی بادی می شود؟

1 ) ترکیب با پروتئین
2 ) ترکیب با قند
3 ) مخلوط با ادجوانت
4 ) مخلوط با پروتئین