درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در یک شخصی که چندین بار ایمن شده بیشترین تغییرات الکتروفورزی پروتئین های سرم در کدام جزء مشاهده می گردد؟

1 ) آلبومین
2 ) آلفا گلوبولین
3 ) بتا گلوبولین
4 ) گاما گلوبولین