درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


چند قطعه ژنی کدبندی ناحیه متغیر زنجیره سبک کاپا را برعهده دارد؟

1 ) یک قطعه
2 ) دو قطعه
3 ) سه قطعه
4 ) پنج قطعه