درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نیمه عمر کدام یک از ایمونوگلوبولین های زیر از همه کوتاه تر است؟

1 ) IgG1
2 ) IgG3
3 ) IgG2
4 ) IgG4