درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در هضم ایمونوگلوبولین G با آنزیم پروتئولایتیک پاپایین قطعات زیر حاصل می شود:

1 ) یک قطعه (Fab) دو ظرفیتی و قطعات کوچک پپتیدی
2 ) دو قطعه Fab و یک قطعه FC
3 ) یک قطعه Fab دو ظرفیتی و یک قطعه FC
4 ) دو قطعه Fab و قطعات کوچک پپتیدی