درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ژن سازنده زنجیره سبک کاپا درانسان بر روی کدام زوج کروموزومی قرار دارد؟

1 ) 22
2 ) 6
3 ) 14
4 ) 2