درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ژنهای زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها در انسان بر روی کدام کروموزوم واقع است؟

1 ) کروموزوم 14
2 ) کروموزوم 6
3 ) کروموزوم 22
4 ) کروموزوم 2