درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


توانایی یکی از ایمونوگلوبولین های زیر در خنثی سازی توکسین های باکتریایی از سایرین بیشتر است:

1 ) IgM
2 ) IgG
3 ) IgA1
4 ) IgA2