درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نیمه عمر IgG1 به طور متوسط چه مدت است؟

1 ) یک روز
2 ) یک هفته
3 ) سه هفته
4 ) یک ماه