درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه اعمال یا وظایف زیر به قسمت FC ایمونوگلوبولین IgG مربوط است بجز:

1 ) انتقال IgG از جفت به جنین
2 ) اتصال به گیرنده FC گاما در سطح ماکروفاژ
3 ) اتصال به اپی توپ آنتی ژنها
4 ) اتصال به اولین جزء کمپلمان