درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ماده معمولا دارای خواص آنتی ژنی بیشتری است؟

1 ) اسیدهای نوکلئیک
2 ) پروتئین ها
3 ) کربوهیدراتها
4 ) لیپیدها