درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پیوندهای زیر در اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن مشارکت ندارد؟

1 ) پیوند هیدروژنی
2 ) پیوند کووالانسی
3 ) پیوند الکتروستاتیک
4 ) پیوند واندروالس