درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکولهای زیر در سطح ماکروفاژها به عنوان گیرنده اپسونین عمل میکند؟

1 ) CR1
2 ) CR2
3 ) CR3
4 ) CR4