درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از توصیف های زیر در ارتباط با سلول های NK اشتباه است؟

1 ) سلول NK دارای بلوغ داخل تیموس بوده و فعالیت آن تحت تاثیر IL -12 و اینترفرون گاما افزایش می یابد
2 ) سلول NK با وجود مولکولهای CD2 و CD16 در سطح خود شناسایی می شود
3 ) سلول های NK می توانند سایتوکاین های TNF ، اینترفرون گاما و IL - 4 تولید نمایند.
4 ) سلولهای NK یکی از خطوط دفاعی اولیه در مقابل عفونتهای ویروسی و همچنین سرطانها هستند