درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول NK دارای همه ویژگی های زیر است بجز:

1 ) یک لنفوسیت است
2 ) تکامل تیموسی ندارد
3 ) در سطح خود گیرنده برای IgG دارد
4 ) در سطح خود مولکول TCR را دارد