درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول ها در زمره ماکروفاژها طبقه بندی نمی شود؟

1 ) سلول کوپفر
2 ) مونوسیت
3 ) هیستوسیت
4 ) ماستوسیت