درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در پاک سازی خون از پاتوژنها کدام عضو یا بافت اهمیت بیشتری دارد؟

1 ) طحال
2 ) تیموس
3 ) عدد لنفاوی
4 ) پلاک های پییر