درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با سلول های گردش خون محیطی اشتباه است؟

1 ) در گردش خون محیطی لنفوسیتهای B و T به تعداد مساوی وجود دارند
2 ) ماکروفاژهای نسجی از منوسیتهای موجود در گردش خون محیطی منشا می گیرند
3 ) تعداد نوتروفیل ها از سایر سلول های چند هسته ای بیشتر است
4 ) سلول های NK در زمره لنفوسیتهای بزرگ دانه دار هستند