درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مونوسیتها گیرنده FC برای همه ایمونوگلوبولین های زیر را دارند بجز:

1 ) IgE
2 ) IgM
3 ) IgG
4 ) IgA