درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر در مخاط دستگاه گوارش وظیفه جذب و انتقال آنتی ژن به O - MALT را بر عهده دارد؟

1 ) انتروسیتها
2 ) سلول های گوبلت
3 ) ماکروفاژها
4 ) سلول های M