درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام فاکتور زیر در افزایش قدرت ایمنی بخشی آنتی ژن دخالت ندارد؟

1 ) بار الکتریکی آن
2 ) وزن مولکولی آن
3 ) قابلیت هضم آن
4 ) شباهت آن با آنتی ژنهای خودی