درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه بافتهای زیر در تولید لنفوسیت B در دوران جنینی نقش دارند بجز:

1 ) گره لنفاوی
2 ) کیسه زرد
3 ) مغز استخوان
4 ) کبد