درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ویتامین D توسط کدام یک از سلول های زیر تولید می شود؟

1 ) ماکروفاژ
2 ) نوتروفیل
3 ) لنفوسیت B
4 ) لنفوسیت T