درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه توصیفهای زیر در مورد ماکروفاژها صحیح است بجز:

1 ) ماکروفاژها توانایی بیگانه خواری و معرفی آنتی ژن به لنفوسیتها را دارند
2 ) ماکروفاژها می توانند سایتوکاین های اینترلوکین یک - دو - و سه را تولید نمایند
3 ) ماکروفاژها در انهدام و پاکسازی عوامل عفونی داخل سلولی نقش مهمی دارند.
4 ) ماکروفاژها در افزایش حساسیت نوع 4 دخالت دارند.