درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های M در کدام قسمت از مخاط روده قرار دارد؟

1 ) در غدد ترشحی
2 ) در پلاک های پییر
3 ) در لامینا پروپریا
4 ) در لابلای سلول های اپیتلیال